About Bo Vest shirt

What is Bo Vest?

Bo Vest is not a life-jacket nor an ordinary life-saver. It is a floatation vest, with an inflatable built-in chamber. The shape of the air chamber is such that when inflated, it covers the wearer’s front, back and sides. The shape guarantees comfortable usage.

The chamber is filled via a tube with a valve, using air exhaled by the wearer. The vest’s buoyancy depends on the volume of air pumped into it.

 

… and who it’s for?

We designed Bo Vest with kitesurfers and windsurfers in mind.

However, during tests, we noticed that not only kitesurfers and windsurfers show en interest. Surfers, SUP boarders, snorkelers and swimmers are kin to use it too.

 

Asekuracyjna koszulka pneumatyczna Bo Vest

The story of Bo Vest shirt

I’ve been running my windsurfing school,  since over 25 years and since early 90-ties, I was constantly looking for a good floatation device. Both for those still learning to surf as well as confident surfers. What I was looking for had to be light, not impede movements, take up a little room in luggage and inconspicuous while you put it on. That immediately ruled out life-jackets and life-savers.

Then the kitesurfing era dawned. My search for a floatation device continued and became ever more essential. A kite might fly away or lose air leaving a rider in the water with a board which usually lacks buoyancy.

While repairing a kite tubes, a simple idea occurred to me: why not to mount an air chamber into a polyester top.  It would be easy to wear and to pump, if needed, using exhaled air through the one pump system – like in airlines life jacets.

It took us a number of months to come up with an optimal shape for the air chambers. Finally, we managed to design a single chamber spanning the front, back and sides (under the arms).

During several month long BoVest  tests, we also realised that apart from safety, the thermal insulation is significantly improved – which makes for more comfortable and safer perfomance in colder condition.

Maciej Boszko

Testimonials

Gallery

Instructions

Instruction how to use BoVest

1

Remove the tube from the sheath

2

Unlock the valve

3

Blow your shirt

4

Close the valve

5

Insert the tube into the sheath

6

The valve should always be closed during use

7

The length of the tube can be adjusted by cutting its excess. It is advisable to open the valve when the shirt is not in use

Where to buy

Bo Vest shirt is available in sizes S, M, L, XL, XXL
Bo Vest shirt can be tested on Chałupy 3 camping at the Bo Sport windsurfing school,
there’s also a possibility of lending the shirt for tests in Warsaw, in the company office at Wał Miedzeszyński 377.

 

Bo Vest
Can be purchased at
:

Bosport Travel
ul. Wał Miedzeszyński 377
03-980 Warszawa
Tel: 22 616 04 34
Email: sklep@bosport.pl , maciek@bosport.pl
Bosport Windsurfing School
Camping Chałupy 3
84-120 Półwysep Helski
Tel: 58 764 37 42
Hydrosfera
ul, Starowiejska 23
84-120 Władysławowo
Tel: 608 380 659

Polityka prywatności

I. Klauzule Ogólne

1.   Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności opisuje procedury dotyczące zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkowników niezbędnych do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://bovest.pl.

2.   Serwis gromadzi wyłącznie informacje osobowe konieczne do świadczenia i doskonalenia oferowanych usług.

3.   Dane osobowe pozyskiwane przez Serwis są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest  BoVest.pl - Tomasz Boszko adres: Wybrzeże Gdyńskie 2,  01-531 Warszawa, NIP: 1182240057 REGON: 521754891, adres poczty elektronicznej: tomek@bovest.pl dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

Wykorzystanie danych osobowych ma na celu:

 1. Rejestrację konta i potwierdzenie tożsamości Użytkownika.
 2. Umożliwienie logowania do Serwisu.
 3. Realizację umowy dotyczącej świadczenia usług i usług internetowych.
 4. Komunikację z Użytkownikiem (np. przez chat na żywo, formularz kontaktowy).
 5. Wysyłkę newslettera (po uzyskaniu zgody Użytkownika).
 6. Zarządzanie systemem komentarzy.
 7. Świadczenie usług społecznościowych.
 8. Promowanie oferty Administratora.
 9. Działania marketingowe, remarketing, afiliacja.
 10. Personalizację Serwisu dla Użytkowników.
 11. Analizę i statystyki dotyczące funkcjonowania Serwisu.
 12. Windykację należności.
 13. Ustalanie i obrona przed roszczeniami.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub korzystania z innych funkcji Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będzie miało miejsce przez określony czas:

      1. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy - dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń po wykonaniu umowy. Termin przedawnienia wynosi 6 lat, chyba że chodzi o roszczenia o świadczenia okresowe i roszczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, wtedy termin wynosi 3 lata, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

      2. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda - dane będą przetwarzane do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do momentu przedawnienia roszczeń. Również tutaj termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej - 3 lata, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

VI. Udostępnianie Danych Osobowych

Przekazywanie danych osobowych Użytkowników może następować do:

      1.Podmiotów powiązanych z Administratorem, jego podwykonawców oraz współpracujących z Administratorem, na przykład firm obsługujących płatności elektroniczne, firm kurierskich/pocztowych, oraz kancelarii prawnych.

       2.Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

Użytkownicy Serwisu posiadają prawo do:

 1.  Dostępu do treści swoich danych osobowych.
 2. Sprostowania swoich danych osobowych w przypadku ich nieprawidłowości.
 3. Usunięcia swoich danych osobowych.
 4. Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. Przenoszenia swoich danych osobowych do innego podmiotu.
 6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Zgłoszenie wystąpienia przez Użytkownika z żądaniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres: tomek@bovest.pl.

Administrator zobowiązuje się do spełnienia lub odmowy spełnienia żądania niezwłocznie, maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza jego prawa i wolności zgodnie z RODO.

 VIII. Pliki Cookies

 1. Aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie Serwisu oraz służyć celom statystycznym, Serwis korzysta z plików cookies - sesyjnych, stałych i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies umożliwia poprawne świadczenie usług w Serwisie oraz służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik ma możliwość określenia zakresu dostępu plików cookies do swojego urządzenia poprzez ustawienia przeglądarki.

 IX. Zautomatyzowane Podejmowanie Decyzji i Profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie są poddawane automatycznemu przetwarzaniu, które mogłoby prowadzić do podejmowania decyzji bez udziału człowieka.
 2. Dane Użytkowników mogą być poddawane profilowaniu wyłącznie w przypadku uzyskania wcześniejszej zgody, w celu dostosowania treści oraz personalizacji oferty.

  X. Postanowienia Końcowe

      1.  Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zachowaniem praw Użytkowników, które nie zostaną ograniczone.

      2.Informacja o wszelkich zmianach w Polityce Prywatności będzie udostępniona poprzez komunikat dostępny w Serwisie.

      3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają przepisy RODO oraz przepisy prawa polskiego.

      4.  Administrator będzie miał dostęp do danych.

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy o nazwie BoVest.pl, dostępny pod adresem https://bovest.pl/, jest prowadzony przez Tomasza Boszko, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą BoVest.pl - Tomasz Boszko, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. Gospodarki, NIP 1182240057, REGON 521754891

2. Ten regulamin został przygotowany z myślą o Konsumentach i precyzuje zasady oraz procedurę zawierania Umowy Sprzedaży na odległość poprzez nasz Sklep.

§ 2 Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna, która zawiera umowę z Sprzedawcą poprzez Sklep, a przedmiot tej umowy nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BoVest.pl - Tomasz Boszko, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1182240057, REGON 521754891

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://bovest.pl/

5.Umowa zawarta na odległość - umowa nawiązana z Klientem w ramach uporządkowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez potrzeby fizycznej obecności stron, wyłącznie za pomocą różnych środków komunikacji na odległość aż do momentu zawarcia umowy.

6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie -to wyraz woli Klienta, złożony poprzez Formularz Zamówienia, mający na celu bezpośrednie zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Sprzedawcą.

8. Konto - profil Klienta w Sklepie, gdzie przechowywane są informacje podane przez Klienta oraz szczegóły dotyczące jego Zamówień złożonych w Sklepie.

9. Formularz zamówienia - to interaktywny formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia składanie Zamówienia. Pozwala to w szczególności na dodawanie Produktów do Koszyka oraz określanie warunków Umowy Sprzedaży, takich jak sposób dostawy i płatności.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Koszyk - to moduł oprogramowania Sklepu, w którym Klient może zobaczyć wybrane Produkty do zakupu. Dodatkowo, umożliwia on ustalanie oraz modyfikację danych Zamówienia, w tym ilości produktów.

12. Umowa Sprzedaży - to umowa sprzedaży Produktu, która jest zawierana lub została zawarta między Klientem a Sprzedawcą poprzez Sklep internetowy. Pojęcie Umowy Sprzedaży obejmuje również, odnosząc się do cech Produktu, umowę o świadczenie usług oraz umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1.Adres Sprzedawcy: Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa Poland

2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@bovest.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 609-807-396

4.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 19 1090 1014 0000 0001 5130 9988

5.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 11-00 do 18-00.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a)urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari, i inn

b)konto poczty elektronicznej (e-mail),

c)włączona obsługa plików cookies,,

§ 5 Informacje ogólne

1. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, wynikające z siły wyższej, niedozwolonych działań osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga utworzenia Konta. Klient może składać zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu albo po utworzeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez konieczności zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Sklep zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz jego realizacji w terminie określonym na stronie Sklepu.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby zarejestrować się w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracyjny, podając Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz numer telefonu.

2. Rejestracja Konta w Sklepie nie wiąże się z żadnymi opłatami.

3.Logowanie na Konto odbywa się poprzez wprowadzenie loginu i hasła, które zostały ustalone podczas rejestracji.

4. Klient ma możliwość usunięcia Konta w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, szczególnie za pomocą poczty elektronicznej lub listownie na adresy podane w § 3

.

5. Zakładanie konta nie jest obowiązkowe.

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania z kodem pocztowym, nr. Telefonu.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia, Klient może postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1.Jeśli Klient posiada konto w Sklepie, może zalogować się przed rozpoczęciem procesu składania Zamówienia. Jednakże logowanie nie jest obowiązkowe i Klient może kontynuować zakupy bez rejestracji.

2.Po przeglądnięciu asortymentu Sklepu, Klient wybiera interesujący go Produkt i dodaje go do koszyka poprzez kliknięcie przycisku "Do koszyka" lub innego równoważnego przycisku.

3.Klient ma możliwość kontynuowania procesu Zamówienia zalogowanego na swoje konto lub skorzystania z opcji złożenia Zamówienia bez rejestracji. W takim przypadku, Klient musi podać niezbędne dane odbiorcy Zamówienia oraz adres dostawy Produktu.

4.W przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji, Klient wypełnia Formularz Zamówienia, podając niezbędne dane odbiorcy Zamówienia oraz adres dostawy Produktu. Dodatkowo, Klient może wybrać preferowany sposób dostawy Produktu oraz wprowadzić dane potrzebne do wystawienia faktury, jeśli różnią się one od danych odbiorcy Zamówienia.

5.Po wypełnieniu Formularza Zamówienia, Klient klika przycisk "Zamawiam i płacę" lub równoważny, aby potwierdzić zamówienie. W przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji, Klient może otrzymać e-mail z linkiem potwierdzającym zamówienie, który należy kliknąć w celu dokończenia procesu.

6. Na koniec, Klient wybiera jedną z dostępnych metod płatności i dokonuje płatności za Zamówienie w określonym terminie, zgodnie z postanowieniami § 8 pkt 3.

7. Czas realizacji zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia trwa do 5 dni roboczych.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b) Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Wybrzeże Gdyńskie 2

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przy odbiorze

b) Płatność za pobraniem

c) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d) Płatności elektroniczne

f) Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym, zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, przesyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta. Ta wiadomość zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Klient ma możliwość wyboru różnych metod płatności i dostawy, a szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronach Sklepu.

4. Jeśli Klient wybierze płatność przelewem, elektroniczną lub kartą płatniczą, zobowiązany jest dokonać płatności w ustalonym terminie od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku płatności za pobraniem, Klient jest zobowiązany uregulować należność przy odbiorze przesyłki. Natomiast w sytuacji, gdy Klient wybierze płatność gotówką przy odbiorze osobistym, płatność musi być dokonana w określonym terminie od otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru

5. Wysyłka Produktu następuje w określonym terminie, który jest podany w opisie Produktu. Jeśli Klient zdecyduje się na odbiór osobisty Produktu, będzie on gotowy do odbioru w czasie wskazanym w opisie. Dodatkowo, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o gotowości Produktu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany podczas składania Zamówienia.

6. Rozpoczęcie terminu dostawy Produktu do Klienta zależy od wybranej przez niego metody płatności. W przypadku płatności przelewem, elektroniczną lub kartą płatniczą, termin rozpoczyna się od daty uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Natomiast w przypadku płatności za pobraniem, termin liczony jest od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa

8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.

10. Dostarczenie produktu klientowi wymaga opłaty, z wyjątkiem sytuacji określonych w umowie sprzedaży. Koszty związane z przesyłką produktu (obejmujące opłaty za przewóz, dostawę oraz usługi pocztowe) są jasno określone na stronach sklepu internetowego w sekcji "Koszty dostawy" oraz podczas składania zamówienia, włączając moment wyrażenia przez klienta zgody na zawarcie umowy sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni, bez konieczności podawania przyczyny

2. Termin do odstąpienia, o którym mowa w punkcie 1, rozpoczyna się od momentu dostarczenia produktu klientowi lub osobie wskazanej przez niego, z wyłączeniem przewoźnika.

3. W przypadku umowy obejmującej wiele produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin ten, o którym mowa w punkcie 1, biegnie od dostawy ostatniego produktu, partii lub części.

4. W przypadku umowy opierającej się na regularnym dostarczaniu produktów przez określony czas (prenumerata), termin określony w punkcie 1 rozpoczyna się od momentu objęcia pierwszego produktu w posiadanie.

5. Klient może zrezygnować z umowy, składając sprzedawcy oświadczenie w tej sprawie. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy, że klient wyśle oświadczenie przed upływem tego terminu.

6. Klient może zrezygnować z umowy sprzedaży w ciągu 14 dni, nie wymagając do tego żadnej uzasadnionej przyczyny.

7. Początek okresu wskazanego w punkcie 11 zaczyna się od chwili dostarczenia produktu klientowi lub osobie wskazanej przez niego, z wyjątkiem przewoźnika.

8. W przypadku umowy obejmującej wiele produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin ten, o którym mowa w punkcie 11, liczony jest od dostawy ostatniego produktu, partii lub części.

9. Jeśli umowa zakłada regularne dostarczanie produktów przez określony czas (prenumerata), okres ten, o którym mowa w punkcie 11, zaczyna się od momentu objęcia pierwszego produktu w posiadanie.

10. Klient może zrezygnować z umowy, składając sprzedawcy oświadczenie w tej sprawie. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy, że klient wyśle oświadczenie przed upływem tego terminu.

11. Oświadczenie może być przesłane tradycyjną pocztą, na adres sprzedawcy, który został określony w § 12. Opcjonalnie klient może złożyć oświadczenie za pomocą formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

12. klient przekaże oświadczenie drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie wyśle klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia na podany przez klienta adres e-mail.

13. Skutki odstąpienia od umowy:

a) Po odstąpieniu od umowy zawartej na odległość umowa jest uznawana za nieważną.

b) Po odstąpieniu od umowy sprzedawca zwraca klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę.

c) Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu tych samych metod płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało z żadnymi kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności do momentu otrzymania produktu z powrotem lub do momentu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e) Klient powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin ten jest zachowany, jeśli klient odesłał produkt przed upływem terminu 14 dni.

f) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, również wtedy, gdy ze względu na jego charakter nie może zostać on odesłany w zwykłym trybie pocztą.

g) Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

14. Informacja o charakterze produktu oraz kosztach zwrotu produktu, jeśli nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, znajduje się w opisie produktu w sklepie.

15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umowy:

a) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b) O świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu usługi przez sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

c) W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym sprzedawca nie ma kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 11 Reklamacja i gwarancja

1. Umowa sprzedaży dotyczy nowych produktów.

2. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego u sprzedawcy towaru, klient ma prawo do reklamacji zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Jeśli klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację składamy u sprzedawcy na adres e-mail :info@bovest.pl lub pisemnie na adres Wybrzeże Gdyńskie 2, Warszawa 01-531.

5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej powinny być wysyłane na adres określony w § 3 niniejszego regulaminu.

6. Jeśli produkt objęty jest gwarancją, informacje na temat niej oraz jej treść będą zawarte przy opisie produktu w sklepie.

7. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą Produktów w ciągu 14 dni od otrzymania dostawy.

8. Czas odpowiedzi na reklamację wynosi do14 dni roboczych

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą.

c) Uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest sprzedawca.

2. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego są gromadzone w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeśli klient wyrazi na to zgodę, także w celach marketingowych.

3. Odbiorcami danych osobowych klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku klienta korzystającego ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

b) W przypadku klienta korzystającego ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

7. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

8. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy są sporządzane w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak zmiany przepisów prawa, metod płatności i dostawy, o ile te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, szczególnie Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.